19/05/2024

กาฬสินธุ์-ประชุมเชิงปฏิบัติการงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับบริษัท ไตรพีระ จำกัด และบริษัท ออโรส จำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี สถาปนิกชำนาญการ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์, ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

นายณัฐกฤษณ์ โพธิ์ศรี สถาปนิกชำนาญการ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้บริษัท ไตรพีระ จำกัด และบริษัท ออโรส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 โดยได้มีการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานให้มีการจัดประชุมโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่น และประชาชนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่

 

“การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการออกแบบโครงการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการนำข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา นำมาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ซึ่งงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะที่ 2 นี้ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง (พระธาตุยาคู) และพื้นที่ต่อเนื่อง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรมหน้าวัดพุทธาวาส (พุทธสถานภูสิงห์) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์,โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ปู่เจ้าเชียงโสม – แหลมโนนวิเศษ และพื้นที่ต่อเนื่อง ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพุทธมณฑล จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์” นายณัฐกฤษณ์กล่าว

 
ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 นี้ ถือเป็นหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้แทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการและความคาดหวังของพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสม มีระบบการบริการขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์และได้มาตรฐาน ส่งเสริมศักยภาพให้เหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่เป็นหลัก

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป