28/05/2024

ตาก – อำเภอแม่สอดร่วมกับหัวหน้าส่วนพื้นที่ จ.ตาก เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ซาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

ตาก – อำเภอแม่สอดร่วมกับหัวหน้าส่วนพื้นที่ จ.ตาก เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ซาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
ณ.ห้องประชุมวงศ์ธนสารสิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ปลัด จ.ตาก ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตาก ทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ซาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายรังสิมันต์ โรมและคณะที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ครั้งนี้
ด้วยคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดการเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศเมียนมา แรงงานข้ามชาติ และการค้าการลงทุนข้ามชายแดน ข้อจำกัดและข้อท้าทายในพื้นที่อำเภอชายแดน จังหวัดตากในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จ.ตาก จัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าว พร้อมร่วมสนับสนุนภารกิจในการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการฯ นอกจากนี้แล้วยังได้มีการพูดคุยถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากำหนดช่องทางอื่น นอกทางอนุมัติ เพื่อการนำเข้า – ส่งออกสินค้า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 86 วรรค 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนม่าร์ จ.ตาก ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 25 ส.ค.2565และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนม่าร์ จ.ตาก ครั้งที่2/2566 วันที่ 15 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมาด้วย
////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป