21/05/2024

กำแพงเพชร-ตรวจคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กำแพงเพชร-ตรวจคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสวนดินปรุง หมู่ 6 บ้านศาลเจ้าแม่ ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายกองเอกชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการตรวจคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นายดนัย ยอดนิล ,นางใกล้รุ่ง กระธน ผู้แทนภาคประชาสังคม นางสาวพีชญาดา ชัยอ้าย จ่าจังหวัด และคณะกรรมการตรวจคัดเลือกที่มาจากส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เกษตรจังหวัด ฝ่ายปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายก อบต.วังแขม นายทวีศักดิ์ พัชรศักดิ์สกล ประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสวนดินปรุง ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอคลองขลุง และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ภายหลังที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้แล้วเสร็จ ได้พาคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมชมภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อประกอบการพิจารณา

จังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการการตรวจคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นความต่อเนื่องมาจาก กรมการปกครอง ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ จำนวน 878 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์สาธิต แหล่งข้อมูล ศูนย์ประสานการพัฒนาอาชีพ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนไปนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกรมการปกครองได้ขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ เกิดรูปธรรมชัดเจน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กำหนดให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบที่มีความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ระดับจังหวัด ภายใต้ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดกิจกรรมออกตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอที่มีความโดดเด่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ฯ พื้นที่อำเภอลานกระบือ ไทรงาม และอำเภอคลองขลุง คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด ของจังหวัดกำแพงเพชร รายงานผลให้กรมการปกครองประกาศผลต่อไป//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป