28/05/2024

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่1/2567

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่1/2567

 


วันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมหาธาตุ อาคาร 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่1/2567 โดยมีนางสาวพิศมัย เกิดทรัพย์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้จัดสรรเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 โดยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรร จำนวน 3,750,00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงการ แผนงาน หรือ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดอัตราการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายหลัก กรอบทิศทางและตัวชี้วัดของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของรถจักรยานยนต์ในพื้นที่

นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สำหรับเงินจัดสรรที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย โดยทางจังหวัดฯ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสนอการทำโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดอุบัติบนท้องถนน โดยเน้นที่รถจักรยานยนต์ ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต บนท้องถนนมากที่สุดตามสถิติที่เก็บข้อมูลในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยจะสร้างจิตสำนึกและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้เส้นทาง

 

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป