28/05/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี มอบพันธุ์กล้าไม้ในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี มอบพันธุ์กล้าไม้ในโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

 

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.67 เวลา 08.30 น. ที่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายไพฑูรย์ มงคลหัตถี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

 

ทั้งนี้ โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นน้อมเกล้าถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรป่าไม้ และเสด็จทรงงานด้านการอนุรักษ์มาโดยตลอด โดยกำหนดดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด ประกอบด้วย 2 กิจกรรมสำคัญ คือ กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม

 

1.กิจกรรมปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.กิจกรรมเก็บขยะชายฝั่ง 3.กิจกรรมขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ำและการขุดลอกท่อระบายน้ำ 4.กิจกรรม Green Justice ยุติธรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 5.กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมพิเศษ การดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดรับกับกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป โดยถือวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นวันดำเนินพิธีรับมอบพันธุ์กล้าไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมกันทุกจังหวัด

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป