25/06/2024

ปทุมธานี มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป

ปทุมธานี มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป

 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี อดีตสมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธาน (ฝ่ายฆราวาส)ให้พิธี มอบผ้าไตรแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาภิมลลักษณ พระบรมราชินี มีพระครูวชิรรัตน์ สุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม วรวิหารประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ประธานฝ่ายสงฆ์ )พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกและเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ แต่ยังประโยชน์ให้เกิดแก่กุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดีใน ๓ สถาบันหลัก ได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในบวรพระพุทธศาสนาและร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอบรมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญกิจภาวนาตามหลักสัมมา ปฏิทา ขององค์พระสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในส่วนของมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ตระหนัก ถึงวาระสำคัญทั้ง ๒ นี้จึงได้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคมถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ ๑. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก

 

๒. เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓.เพื่อให้กุลบุตรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำนึกรักหวงแหนประเทศไทยเชื่อมั่นในความเป็นเอกราชชาติไทย เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันในหมู่มวลพี่น้องชาวไทยทุกคน ทุกกลุ่มและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ถือปฏิบัติ ให้คงอยู่ต่อไป และ ๔. เพื่อให้กุลบุตรและพุทธศาสนาได้มีโอกาส ใกล้ชิด และซึมซับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา และได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สั่งสมเป็นบารมีสืบไป

 

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติได้มีผู้เข้าร่วมโครงการ มาจากหลากหลายอาชีพนักตั้งแต่วันแรกของผู้สมัครได้เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมก่อนอุปสมบท และทางโครงการได้รับการอุปถัมภ์ศรัทธาร่วมกับเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ จึงทำให้โครงการดำเนินไปด้วยดี และวันนี้มีพิธีมอบผ้าไตร พิธีบรรพชาและอุปสมบทเพื่อเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป