24/06/2024

ชุมพร – นายโฆสิต สุวินิจจิตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์จัดสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ชุมพร – นายโฆสิต สุวินิจจิตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์จัดสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพ ที่๑๑ จังหวัดชุมพร

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  เวลา 10.00 น  ณ โรงเรียนบ้านหนองหมุก เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ 6 ตำบลบางสึก อำเภอเมืองขุมพร จังหวัดชุมพร    นายโฆษิต สุวิจนิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพ ที่๑๑ จังหวัดชุมพร  ร่วมกับ  ท่านเจ้าคุณอะโนมะคุณมุนี เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ส.ส.สุพล จุลใส  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดชุมพร นายทรงชัย ชูทิพย์ โยธาธิการและฝังเมือง จังหวัดชุมพร  พลตำรวจตรี ภานุเดช ณ พัทลุง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร  นายคฑาทิพย์ เอี่ยมกมลา ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยฯ นางสาวจงกลนี จริยานุวัตร ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยฯ นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ

 

นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่ารายการจังหวัดชุมพรกล่าวต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรรณสุข (นายโมสิต สุวินิจจิต) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ) และผู้มีเกียรติทุกท่าน จังหวัดชุมพรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงสาธารณสุข ที่เลือกจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่๑๓ จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดเหนือสุดของภาคใต้และเป็นประตูสู่ภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งทรงพระอัจฉริยะทางการแพทย์แผนไทย อุทิศให้กับการบำบัดรักษาใช้แก่ชาวบ้านอย่างทุ่มเทในอดีต โดยทรงพระนาม “หมอพร”การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่๑๑ จังหวัดชุมพรณ โรงเรียนบ้านหนองหมุก(เติม) ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แห่งนี้นอกจะเป็นอีก ช่องทางในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชน์ในจังหวัดข้างเคียงแล้ว กียังช่วยเสริมสร้างเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการเป็นศูนย์การผึกอบรมและเสริมทักษะทางวิชาชีพให้ทั้งแพทย์แผนไทยรวมถึงนักศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยก็จะได้มีแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ตด เพิ่มขึ้นกระมในนามของขาวจังหวัดขมพรรู้สึกยินดีเป็นอย่างภากที่ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาเลือก สาขาเขตสุขภาพที่๑๘ จังหวัดชุมพร ขอบคุณครับ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน กล่าว่า  กระผมในนามของคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงผู้มีเกียรติทุกท่าน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ห่านคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายโยษิต สวิจนิจจัด) ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่๑๓ จังหวัดชุมพร ในวันนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก บูรณาการกับการบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพให้ครบ๑๒ เขตสุขภาพ จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ในเขตบริการสุขภาพที่๑๑ เหมาะลมในการจัดบริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา พื้นผู่สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษา วิจัย และพัฒนามาตรฐานด้านวิชาการและด้านการบริการ จึงจำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้น ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทานอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ)และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชมพร ที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาสถานที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ที่สถานีอนามัยบางลึก (เก่) เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสึก อำเภอเมืองขุมพร จังหวัดชุมพร อาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ ๑๑ จังหวัดชุมพร ที่จะสร้างขึ้นนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง๔ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๒๑๗๐ ตารางเมตรเมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จจะเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รวมถึงคลินิกเฉพาะทาง การจ่ายยาสมุนไพร เป็นแหล่ง ถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

นายโฆษิต สุวิจนิจจิต  เปิดเผยว่า กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่๑๓ จังหวัดชุมพรในวันนี้ และขอขอบคุณทุกท่านตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเพื่อที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ให้สำเร็จเรียบร้อยเป็นผลดีสืบไป

 

ในปัจจุบันนี้ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีพันธกิจ ในการพัฒนาวิชาการ และการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ กระผมตระหนักดีว่าการเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ

 

การแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการให้บริการซึ่งมีจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ รวมถึงเขตบริการสุขภาพที่ ๑ ครอบคลุม + จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ตกระบี่ พังงา ระนอง ชุมพรและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง กระผมเห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่งที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขาเขตสุขภาพที่ ๑๑ จังหวัดชุมพร เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป