13/06/2024

สระบุรี/อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่21- 2/2567

สระบุรี/อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่21- 2/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ณห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีชั้น 1 มีนายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ มีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรีเลขาฯพร้อมคณะ กรรมการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ประชุมและตรวจสินค้า เพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพิจารณาการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด

   

ด้วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี 2567 ดำเนินกิจกรรมรับคำขอรับการรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมช
หนดเป้าหมายในการรับคำขอฯ จำนวน 55 คำขอ นับจาก วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่30 กันยายน 2567 ซึ่งผลการดำเนินงาน มีผู้ยื่นคำขอฯ จำนวน 55 คำขอ (ผู้ประกอบการรายเก่า 39 คำขอ ผู้ประกอบการรายใหม่ 16 คำขอ) ออกใบรับรองแล้ว 21 คำขอ ผ่านการตรวจทดสอบ
33 คำขอ ไม่ผ่านการตรวจทดสอบ 1 คำขอ และ นำเสนตอคณะกรรมการพิจารณา 33 คำขอครบคำขอในครั้งนี้

   

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป