24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-วิสาขบูชา นายอำเภอแม่สะเรียง นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

แม่ฮ่องสอน-วิสาขบูชา นายอำเภอแม่สะเรียง นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพ.ศ. 2567
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญตรงกันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญบุญให้ทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ในการนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้มอบแผ่นธรรมนาวา “วัง” พระราชทาน ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่พึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ผ่านหลักการปฎิบัติอย่างถูกต้องตามพุทธบัญญัติ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป