24/06/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน อ.นครไทย รุ่นที่ 1

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน อ.นครไทย รุ่นที่ 1

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางเยาวรัตน์ มะณี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายเอกพงษ์ กุลเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย เขต 2 ร่วมเปิดโครงการ

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพ เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนางานสร้างอาชีพทำให้มีรายได้ยิ่งขึ้นและมีความมั่นคงทางรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

ภายในโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตตำบลนครไทย และตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 200 คน โดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม อาทิ การทำไม้กวาดดอกหญ้า, การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ, การทำยากันยุงจากตะไคร้หอม และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนครไทยที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของพัฒนาการอำเภอนครไทย มาให้ความรู้เรื่องหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคกลยุทธ์การตลาด และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มาให้ความรู้ฝึกอบรมตามหลักสูตรอาชีพดังกล่าว

 

ทั้งนี้สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้นจำนวน 5 รุ่น ๆ 200 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567, รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567, รุ่นที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567, รุ่นที่ 4 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 และรุ่นที่ 5 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอนครไทย อำเภอนครไทย เพื่อเป็นการสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมการสร้างรายได้ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพในพื้นที่ ซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป