15/06/2024

แม่ฮ่องสอน-จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

แม่ฮ่องสอน-จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ที่ วัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง นำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย วันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2567
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาใหญ่พระราชทาน ได้ขยายโครงสร้างของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ครอบคลุมทุกอำเภอ และทุกตำบล โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา ไม่เน้นพิธีการ ไม่ยึดรูปแบบ แต่ต้องทำด้วยหัวใจ ความสมัครใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนร่วมทำกิจกรรมให้ หลากหลาย โดยไม่เน้นว่าต้องแต่งกายชุดจิตอาสา ต้องลงมือทำกิจกรรมจริง ๆ จนเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงได้ใช้กลไก จิตอาสาภัยพิบัติ ในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ
ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทางอำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ได้แก่ ต้นอินทนิล ต้นมะม่วงป่า ต้นหว้า ต้นมะขามป้อม ต้นมะม่วงหิมพานต์ และต้นมะขาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนตามนโยบายรัฐบาล ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป