15/06/2024

ส.ต่อต้านโรคมะเร็ง “เสริมพลังกาย สร้างพลังใจ ให้กับผู้ป่วยฉายรังสี” ต้านโรคมะเร็ง

ส.ต่อต้านโรคมะเร็ง “เสริมพลังกาย สร้างพลังใจ ให้กับผู้ป่วยฉายรังสี” ต้านโรคมะเร็ง

 

   
สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลตรีเสริม ภู่หิรัญ นายกสมาคม ร่วมกับงานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โดยนางสาวพรทิพย์ พานิชเจริญวงค์ หัวหน้างานการพยาบาลรังสีวิทยา และโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนางรัชนีพร ภัทรปกรณ์ หัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

     

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเสริมพลังกายสร้างพลังใจกับผู้ป่วยฉายรังสี เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมประกอบด้วย การสอนกายภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลหลังการฉายรังสี สอนการทำตุ๊กตาการบูร เป็น
อีกทั้ง ได้ร่วมทำบุญโดยมอบเก้าอี้อาบน้ำ สำหรับผู้ป่วย จำนวน 8 ตัว บริจาคเครื่องซักผ้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมจัดอาหารมื้อเย็นให้บริการแก่ผู้ป่วย ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป