24/06/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาสเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 พร้อมสั่ง เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 อย่างสมพระเกียรติ

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาสเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 พร้อมสั่ง เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 อย่างสมพระเกียรติ

 

วันที่ 31 พ.ค.67 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ

 

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีได้มอบการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้แก่ผู้ทำความดีเพื่อสังคม และรับมอบเงินรายได้จากการเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้านราธิวาส เพื่อนำเข้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ที่มีฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ยังได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช”

   

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ให้โอวาทและกล่าวชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในครั้งนี้ และขอให้รักษาความดีไว้ และนำไปต่อยอดความสำเร็จในอนาคตต่อไป จากนั้นที่ประชุมได้มีการ แจ้งเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้สั่งกำชับทุกส่วนราชก่รต้องให้ความสำคัญสูงสุด จัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี และสมพระเกียรติ
ส่วน ประเด็นอื่น ๆ ที่นำเสนอในที่ประชุม อาทิ การรายงานผลการดำเนิน โครงการ”กองทุนบุญ ขยะต่อชีวิต” นอกจากนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤษภาคม 2567 โดยภาพรวมรับเรื่องร้องทุกข์ ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 67 เรื่อง และดำเนินการยุติเรื่องแล้ว จำนวน 61 เรื่อง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป