13/06/2024

ชุมพร – ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

ชุมพร – ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

ชุมพร – โครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้วาราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ  พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง ผบ.มทบ.44  รอง ผอ.รมน.จว.ช.พ.(ท.) พ.อ.นิพนธ์  อินใหม่  เสธ.มทบ.44  นางสุดใจ  ขุนเชาวฤทธิ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร  หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชุมพร หัวหน้าหน่วยงาน ภายได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และพี่น้องประชาชน  เปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระขนมพรรษา ๖ รอบ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.๒๕๖๗

นางสุดใจ  ขุนเชาวฤทธิ์ กล่าวว่า โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ได้ประสานงานกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาสัก  และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.5 (นาสัก)  จัดทำโครงการปลูกป่า  เพื่อลดภาวะโลกร้อน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระขนมพรรษา ๖ รอบ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๗  และตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่๓๑ มกราคม ๒๕๗๒  อนุมัติให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี  เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”  เพื่อเป็นการสร้าง  และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน  ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์  และฟืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้  เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า  พื้นที่สีเขียว  และฟื้นฟูระบบนิเวศประกอบกับจังหวัดชุมพร   ได้มีนโยบายในการนำพื้นที่ป่าต้นน้ำล้าธารที่ถูกบุกรุก   ถือครอง  และได้ ที่ได้จับกุมดำเนินคลีแล้ว   แปลงนี้กลับคืนมาก โดยให้   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ประสานหน่วยงานต่างๆ จัดทำกิจกรรมปลูกป้า  เพื่อฟื้นฟูผืนป่าแห่งนี้   ให้ระบบนิเวศกลับค้นมาก จึงได้กำหนดเป็น  พื้นที่เป้าหมาย  ในการดำเนินการโครงการปลูกป่าคันน้ำเพื่อสตภาวะโลกร้อน  เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาล  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของขาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ป่าต้นน้ำ  บ้านเทพนิมิต  หมู่ที่ ๘   ต.เขาทะลุ  อ.สวี จ.ชุมพร  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาลัก    เนื้อที่ ๑๒ – – ๖๘ ไร่   และอยู่ในเขตปาสวนแห่งชาติ  ปาทุ่งระยะและปานาสัก   เนื้อที่๗-๐–๙๔ ไร่   รวมทั้งสิ้น ๑๙ – ๓ -๙๒ ไร้ มีเป้าประสงค์   เพื่อที่จะนำผืนน้าตันน้ำเหล่านี้   กลับคืนมา   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเอลิ่มพระขนมพรรษา ๖ รอบ๒๘กรกฎาคม๒๕๖   โดยการจัดกิจกรรม   ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน  เร่งรัดการปลูกป่า  เพื่อพื้นคืนธรรมชาติ  ภายได้การมีส่วนร่วม   ของทุกภาคส่วน   ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง   ในการแก้ปัญหา    การบกลูกทำลายทรัพยากรป่าไม้  เพื่อให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา    โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้ารายการ   ประชาชน   นักเรียน    และกลุ่มองค์กรอบุรักษ์ต่างๆ    ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ด้วยความมุ่งหวัง   ที่จะให้ป่าต้นน้ำ   ได้รับการฟื้นฟูสู่แผ่นดิน  เกิดความยั่งยืน  สร้างคุลยภาพทางธรรมชาติสืบไป

ในการดาเนินกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า   ทุ่งระยะ – นาลัก   หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.5 (นาสัก) หน่วยงานภายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิงแวดล้อมผู้ใหญ่บ้านที่ 4 ตำบลเขาทะลุ   และประชาชนในพื้นที่

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ เปิดเผยว่า ผมมีความยินดี   และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง   ที่มาเป็นประธาน   ในพิธีเปิด   กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำ   เพื่อลดภาวะโลกร้อน  เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ    ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๗    และกิจกรรมวันต้นไม้   ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗   ป่าต้นน้ำ    บ้านเทพนิมิต   หมู่ที่๘ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพรในวันนี้ ผมมีความประทับใจ  และขื่นชมต่อการร่วมกันจัด    กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำ   เพื่อลดภาวะโลกร้อน   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ    ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ    พ.ศ.๒๕๖๗    โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร  ร่วมกับ    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาสัก   หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๖ (นาสัก) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๘ ตำบลเขาทะลุ  และพี่น้องประชาชน  ด้วยความตระหนัก ถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  อันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า   รวมทั้งตามนโยบายของจังหวัดชุมพร   ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้นำพื้นที่ป่าอนุรักษ์  โดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกถือครอง   และได้กับกุมดำเนินคดีแล้ว  มาดำเนินการปลูกป่า   เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต่อไป   ดังนั้น

การที่ท่านทั้งหลายได้มารวมกัน ณ ที่นี้   แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกในการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในอันที่จะช่วยแก้ปัญหา  ด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  และทำลายสิ่งแวดล้อมของชาติให้หมดไป  และส่งผลให้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้   และสิ่งแวดล้อม   ของจังหวัดชุมพร   เป็นไปอย่างชาญฉลาด  และยั่งยืนตลอดไป

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้  จะเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์  ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ในการช่วยกันดูแลป้องกันฟื้นฟูผืนป่าแห่ง นี้เพื่อแก้ปัญหาจากภาวะโลกร้อน  เพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ำ  อันจะส่งผลให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสามารถเอื้ออำนวยผลผลิตน้ำตามธรรมชาติ   ให้กับมี่น้องประชาชนใน พื้นที่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

  

สุดท้ายนี้  ผมขอขอบคุณผู้จัดกิจกรรม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ที่ได้ประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา  และพี่น้องประชาชน ผู้มีเกียรติทุกท่าน   ที่มาร่วมพิธีเปิดและร่วมกันปลูกต้นไม้  ภายใต้กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเพื่อลดภาวะโลกร้อน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗   และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗

 

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป