24/06/2024

ประจวบคีรีขันธ์- รับมอบนโยบายจากกระทรวงแรงงาน พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ

ประจวบคีรีขันธ์- รับมอบนโยบายจากกระทรวงแรงงาน พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ

5 มิ.ย.67 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีรับมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทางการถ่ายทอดสด Facebook Live กรมการจัดหางาน ณ ลานหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพิพัฒน์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานข้ามชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร อาคารกระทรวงแรงงาน มี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่และทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ แรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยให้นายจ้าง ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่อกรมการจัดหางาน และสามารถทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้ และต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แรงงานกลุ่มดังกล่าว ดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานกลุ่มดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีผู้กระทำความฝ่าฝืนระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องเพิ่มความเข้มงวดและความต่อเนื่องในการตรวจสอบคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย และหากได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร่งด่วน นอกจากจะตรวจสอบตามข้อร้องเรียนแล้ว จะต้องมีการสุ่มตรวจสอบในสถานที่เสี่ยงพบการกระทำผิด เช่น ตลาด สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป