19/06/2024

ชุมพร – สร้างมือตัด มือคัดทุเรียนเข้าในระบบอย่างมืออาชีพ

ชุมพร – สร้างมือตัด มือคัดทุเรียนเข้าในระบบอย่างมืออาชีพ

รุ่นที่ 1จัดอบรมนักตัดนักคัดทุเรียนคุณภาพส่งเสริมการผลิตสู่ตลาดสากล

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ปิดการอบรม ร่วมกับ นายปรีชา แสงแก้ว ประธานเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลถ้ำสิงห์ตำบลวังใหม่  นายรณรงค์ เสนแก้ว เจ้าของสวนทุเรียนในการฝึกอบรม ผู้ใหญ่ดำรงค์ศักดิ์ สินศักดิ์ วิทยากรในการอบรม  โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล กิจกรรมพัฒนาทักษะการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพแก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง อบรมฝึกปฏิบัติ นักตัดนักคัดทุเรียนคุณภาพ โดยมีตัวแทนจากเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน 28 กลุ่ม และตัวแทนนักตัดจากจุดรับซื้อ (ล้ง) และเกษตรกรชาวสวน เข้าร่วมโครงการฯ ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลถ้ำสิงห์ตำบลวังใหม่ 34 ม.3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร86100

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ในปี 2567 จังหวัดชุมพรมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 30,329 ครัวเรือน มีพื้นที่ยืนต้น จำนวน 327,793 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 228,672 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1100กิโลกรัมต่อไร่ และคาดว่าในปี 2567 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ประมาณ 251,516 ตัน กระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคภายในประเทศ และต่างประเทศที่สำคัญคือ การส่งออกทุเรียนผลสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นการตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของทุเรียน เนื่องจากมีล้งรับซื้อทุเรียนมากที่สุดของภาคใต้ โดยมีจำนวนล้งมากกว่า 400 แห่ง จึงถือได้ว่าจังหวัดชุมพรมีตลาดรองรับการส่งออกใหญ่ที่สุดของภาคใต้ โดยมีผลผลิตทุเรียนกระจายตัวเกือบทั้งปี ผลผลิตในฤดูกาลออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน

     

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ผลิตทุเรียนของจังหวัดชุมพรในแต่ละปี มักประสบปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาดในทุกฤดูกาลผลิต เนื่องจากทุเรียนมีการออกดอกหลายรุ่นในต้นเดียวกัน เกษตรกรขาดการจดบันทึกข้อมูลวันเก็บเกี่ยวผลผลิต และขาดความชำนาญ ในการเก็บเกี่ยวทุเรียน ทำให้ความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพทุเรียนของจังหวัดชุมพรลดลงส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาการส่งออก

   

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรสู่ตลาดสากล กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าไม้ผล อัตลักษณ์ชุมพรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม กิจกรรมย่อยพัฒนาทักษะการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพแก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง อบรมฝึกปฏิบัติ นักตัดนักคัดทุเรียนคุณภาพ ในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 เพื่อเพิ่มทักษะการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ตัดทุเรียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ และขอขอบคุณ นายรณรงค์ เสนแก้ว อายุ 52ปี 0632863691เจ้าของสวนทุเรียนที่ให้นัคัด นักตัดได้ใชสถานที่จริงในการศึกษาและทดลองในการอบรมในครั้งนี้   อาทิ การให้ความรู้ในการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสุกแก่ของทุเรียน ทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐานความต้องการของตลาด เทคนิคการตัดและคัดทุเรียนแบบมืออาชีพ มาตรฐานทุเรียน และช่องทางการตลาดทุเรียนไทย การประเมิน การคัด และการตัดทุเรียนในสวนทุเรียน การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนให้ความรู้ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยตัวแทนจากเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน 33 กลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และตัวแทนนักตัดจากจุดรับซื้อ (ล้ง) รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมุ่งหวังว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นในการตัดทุเรียนคุณภาพของจังหวัดชุมพรในฤดูกาลผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวนักตัด นักคัดทุเรียน จากการอบรมในครั้งนี้

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป