24/06/2024

ชุมพร –  เพื่อดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธระยะสุดท้ายแบบครบวงจร เปิดอาคาร “กุฏิชีวาภิบาลวัดศรีสุเทพ” แห่งแรกในจังหวัด

ชุมพร –  เพื่อดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธระยะสุดท้ายแบบครบวงจร เปิดอาคาร “กุฏิชีวาภิบาลวัดศรีสุเทพ” แห่งแรกในจังหวัด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ นายสิทธิ์ชัย ชูจีน สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ พระมหาปรีชา จกุกวโร รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร พระครูศรีศาสคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าแซะ พระครูปิยกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุเทพ เจ้าคณะตำบลท่าแซะ นายแททย์ภูมิธพัฒน์ มยุศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแซะ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกกิ่งกาชาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ชมรม อสม.อำเภอท่าแซะ ชมรม อสม.ตำบล 17 แห่ง และประชาชน ร่วมพิธีเปิดอาคาร “กุฏิชีวาภิบาลวัดศรีสุเทพ” ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพร

นายพิศิษฐ์ ฤทธิ์พิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ  กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรให้ ความสำคัญและขับเคลื่อนนโยบาย “กุฏิชีวาภิบาล” นำร่องในอำเภอท่าแซะ เป็นสถานที่ดูแลด้านสุขภาพของพระสงฆ์ที่อาพาธระยะสุดท้ายแบบครบวงจร เพื่อดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธระยะท้ายในพื้นที่อำเภอท่าแซะ อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ ภายใต้การดูแลของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลท่าแซะ และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ช่วยสนับสนุนเงินยอดเงินรวม 987,343.-บาท

นายสิทธิ์ชัย ชูจีน สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ กล่าวว่า  จากรายงานผลการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร อำเภอท่าแซะ ปี 2567 จำนวน 338 รูป พบมีไขมันในเลือดผิดปกติ 16 รูป (4.73%) ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 32 รูป (9.46%) ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 15 รูป (4.43%) หัวใจและหลอดเลือด จำนวน 4 รูป (1.18%) และอัมพฤกษ์อัมพาต จำนวน 1 รูป (0.29%)  และยังพบมีภาวะข้อเข่าเสื่อม ต้อกระจก และการสูญเสียการมองเห็นปานกลาง-ข้างเดียว  จึงมีพระสงฆ์ที่ผ่านหลักสูตรอบรมพระคิลานุปัฏฐาก จำนวน 35 ชม.และ 70 ชม. ครอบคลุมทุกวัด และสำนักสงฆ์ จำนวน 78 รูป เพื่อบริการส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ  และพระสงฆ์ป่วยอาพาธระยะท้าย ให้การดูแล ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลท่าแซะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแซะ

นายแพทย์อนุ ทองแดง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า  นโยบายรัฐบาล ต้องการยกระดับ “30 บาท พลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย” โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนนโยบาย “กุฏิชีวาภิบาล” เป็นสถานที่ ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาแบบประคับประคอง เน้นการดูแลพระสงฆ์ป่วยอาพาธ เป็นการดูแลต่อเนื่องตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต ให้ได้รับการดูแล

ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิตใจอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมุ่งเน้นให้พระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธได้เข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิต เป็นการลดภาระค่าเดินทาง การรอคอย และเพิ่มศักยภาพส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพให้แก่พระสงฆ์ในรูปแบบ “กุฏิชีวาภิบาลวัดศรีสุเทพ” จะเป็น สถานที่ดูแลพระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธในพื้นที่ ได้อย่างเป็นระบบแบบครบวงจร

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป