13/06/2024

ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเข้มตรวจประเมินการรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค

ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเข้มตรวจประเมินการรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค

ชุมพร – ปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเข้มตรวจประเมินการรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคและเพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดและตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ สำหรับที่พักซากสัตว์# ให้แก่บริษัท เอก-ชัย distribution system จำกัด สาขาบริษัทเอก-ชัยฯชุมพร(5088)(Lotus’s)

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น. สำนักงานปศุสุตว์จังหวัดชุมพร นำโดย นายสัตวแพทย์เดชา  จิตรภิรมย์  ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายจักรพงษ์  มนตริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาการ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชุมพร นายสัตวแพทย์จากด่านกักกันสัตว์ชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่บูรณาการในการทำงานและเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดและตรวจประเมินการรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e- Privilege Permit=ePP)สำหรับที่พักซากสัตว์ ให้แก่ บริษัทเอกชัย distribution system จำกัด สาขาบริษัทเอก-ชัยฯชุมพร (5088)(Lotus’s)

ตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ(e-Privilege Permit)vพ.ศ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับรองการพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรและการออกใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรที่มีจำนวนมาก  ให้มีความสะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและเป็นการลดขั้นตอนการทำงานให้ทันต่อสภาวะการปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 ของประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตการตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นๆตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ 2558

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป