13/06/2024

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียง ประกาศ 15 รายชื่อผู้สมัคร สว ระดับอำเภอ จาก 11 กลุ่มอาชีพ 9 กลุ่มอาชีพ ที่ไม่มีผู้มาสมัคร การลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียง ประกาศ 15 รายชื่อผู้สมัคร สว ระดับอำเภอ จาก 11 กลุ่มอาชีพ 9 กลุ่มอาชีพ ที่ไม่มีผู้มาสมัคร การลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกระดับอำเภอ มีจำนวน ทั้งสิ้น 15 คน ใน 11 กลุ่มอาชีพ จาก 20 กลุ่มอาชีพ ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกในระดับจังหวัด นายอำเภอแม่สะเรียง เน้นย้ำต้องโปร่งใสและเที่ยงธรรม
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง/ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ และกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามและสังเกตุการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ตามกระบวนการเลือกระดับอำเภอ อำเภอแม่สะเรียง มีผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ทั้งสิ้น 34 คน ไม่มารายงานตัว 2 คน อยู่ใน 11 กลุ่มอาชีพและมีจำนวน 9 กลุ่มอาชีพ ที่ไม่มีผู้มาสมัคร โดยมี นายผะอบ บินสะอาด ปลัดจังหวัด และ ผู้ตรวจ กกต.จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและสังเกตุการณ์
โดย นายจรูญ จินะกัณฑ์ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการตามกระบวนการเลือก สว.ในช่วงเวลา 08.00 น.-09.00 น. มีผู้สมัครมารายงานตัว จำนวนทั้งสิ้น 32 คน และไม่มารายงานตัว จำนวน 2 คน สำหรับการเลือกกันเองภายในกลุ่ม ในรอบแรก จำนวน 2 กลุ่ม ที่มีจำนวนผู้สมัคร เกินกว่า 5 คน และมีการดำเนินการเลือกในรอบ2 แบ่งเป็น 3 สาย ประกอบด้วย สาย ก มี 4 กลุ่ม สาย ข มี 4 กลุ่ม และสาย ค มี 3 กลุ่ม การดำเนินการเลือกและนับคะแนนเสร็จสิ้น ในเวลา 13.00 น. ซึ่งผลการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอ โดยผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอ ได้ประกาศผลการนับคะแนนในการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน จำนวน 3 สาย ของแต่ละกลุ่ม ในจำนวน 11 กลุ่ม และได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกระดับอำเภอ มีจำนวน ทั้งสิ้น 15 คน ใน 11 กลุ่มอาชีพ ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกในระดับจังหวัด ต่อไป
สำหรับ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ มีผู้สมัครแยกตามรายกลุ่ม จำนวน 20 กลุ่ม 269 คน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป