13/06/2024

ขอนแก่น- เลือก สว. ระดับอำเภอ ยังไม่คึกคักเนื่องจากเป็นการเลือกจากกลุ่มต่างๆและเลือกกันเอง

เริ่มแล้ววันแรก จ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งกำชับให้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ณ สถานที่เลือกระดับอำเภอเมืองขอนแก่น และอำเภอบ้านไผ่ โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง, นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกอำเภอเมืองขอนแก่น และพ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกอำเภอบ้านไผ่

สำหรับหน่วยเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอทั้ง 2 จุด ถือว่าเป็นจุดสำคัญของจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เลือก สว. ระดับอำเภอ อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 198 คน อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 67 คน ซึ่งมากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ของจังหวัดขอนแก่น ในการนี้ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการเลือกระดับอำเภอ พร้อมทั้งกำชับให้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด ด้านนายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น และนายประจวบ รักแพทย์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและกำกับดูแลการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ อ.บ้านแฮด และ อ.กระนวน พบว่าเหตุการณ์ืทั่วไปปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันเลือก สว. ระดับอำเภอ ซึ่งถือเป็นชั้นแรกของการเลือก สว. ชุดใหม่ โดยจะมีขั้นตอน การเลือกสองรอบด้วยกัน คือ เลือกกันเองในกลุ่ม และเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน ประชาชนสามารถร่วมสังเกตการณ์ได้ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกในระดับอำเภอแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก พร้อมจัดส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

ช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือก สว. 2567 กกต.สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการและขั้นตอนการเลือก สว. ให้เกิดความโปร่งใส โดยการชี้เบาะแสทุจริตเลือก สว. หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกต. กำหนด หรือพบเห็นการกระทำที่ส่อการทุจริต ไม่เที่ยงธรรม สามารถแจ้งผ่านข่องทางได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 1.ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
3.เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ 4.แอปพลิเคชันตาสับปะรด

 

ผู้ชี้เบาะแสมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ ก่อนการประกาศผลการเลือก สว. หากมีเหตุสงสัยว่าการเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริต กกต. มีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ดำเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่ ซึ่งการใช้อำนาจดังกล่าว ให้กรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทำความผิดในเขตอำเภอหรือจังหวัดใด ให้อำนาจการกระทำได้สำหรับการเลือกในเขตอำเภอหรือจังหวัดนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ กกต. กำหนด **ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : มาตรา 59 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561.

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป