24/07/2024

เชียงราย การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย ครั้งที่ 99 (TBC– 99) 

เชียงราย การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย ครั้งที่ 99 (TBC– 99)
https://youtu.be/cI8-SvmthZo
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 พันเอก ณฑี  ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย–เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ พันโท อ่องลินอู ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 133/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา – ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา จังหวัดท่าขี้เหล็ก เป็นประธานร่วม ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย ครั้งที่ 99 (TBC – 99) โดยฝ่ายเมียนมา เป็นเจ้าภาพ  โดยมี ณ โรงแรม 1G1 จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
      โดยในห้วงเวลาประมาณ 08.30 นาฬิกา ได้มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์และมอบของที่ระลึกระหว่าง พันเอก ณฑี ทิมเสน ประธานฯ ฝ่ายไทย และ พันเอก ตู๋ล่า ส่อ หวิน โซ ผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก พร้อมทั้ง พันโท อ่องลินอู ประธานฯ ฝ่ายเมียนมา บริเวณกลางสะพานมิตรภาพ ข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สายฯ
    หลังจากนั้น ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรม 1G1 จังหวัดท่าขี้เหล็กฯ โดยมีคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) จากหน่วยงานต่างๆ ของทั้งไทยและเมียนมา เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ฝ่าย ได้ประสานความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อขจัดเงื่อนไขและปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย โดยในวันนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องต่างๆ ได้แก่
การแก้ไขปัญหาของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน การขอความร่วมมือต่างๆ เช่น การช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานในเมียนมา, การติดตั้งเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณด่านพรมแดน รวมถึงงานด้านความมั่นคง และด้านอื่นๆ อีกทั้งยังได้มีการขอบคุณที่ทั้ง 2 ฝ่าย ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่ผ่านมา การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้สำเร็จอย่างดียิ่ง สำหรับบางปัญหาที่อยู่เหนือกว่าอำนาจที่คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) ไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ก็จะนำเรียนหน่วยเหนือ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
      หลังจากจบการประชุมฯ ได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และในห้วงบ่าย ฝ่ายเมียนมา ได้นำบุคลากรของฝ่ายไทย เดินทางศึกษาวัฒนธรรม/เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของฝ่ายเมียนมา และยังมีการแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง 2 ประเทศ
      และในห้วงเย็น ฝ่ายเมียนมาได้ส่งฝ่ายไทย บริเวณกลางสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1 เพื่อเดินทางกลับไทย ต่อไป ซึ่งจากการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ทำให้ทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายเมียนมา มีความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนี้สืบต่อไป
ภาพ/ข่าว สันติ วงศ์สุนันท์
หัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป