21/07/2024

นราธิวาส-เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงานส่งเสริมอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีในพื้นที่ จชต. เสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดสากล

นราธิวาส-เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงานส่งเสริมอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีในพื้นที่ จชต. เสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดสากล

 

ที่ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. ร่วมกับ กลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น เพื่อนำวัตถุดิบในพื้นถิ่นมาแปรรูป ต่อยอด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการตอบรับที่ดี มีความต้องการของตลาด นำมาสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วม

 

 

ในการนี้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และเชื่อมั่นว่า ถ้าหากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพดี ตลาดจะเข้ามาหาเราเอง ซึ่งสิ่งที่ตามมา คือ รายได้จากการผลิตที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

 

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้เข้ามาสนับสนุน เพื่อการต่อยอด และยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี ทั้งด้านคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาดเพิ่มเติมอีก 6 กลุ่มในปี 2567 นี้ จากอำเภอตากใบ, อำเภอรือเสาะ, อำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอสุไหงโก-ลก, อำเภอบาเจาะและอำเภอสุคิริน โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส เข้ามาส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ร่วมกันอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป