19/07/2024

แม่ฮ่องสอน-ศูนย์ ปภ.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ด้านความปลอดภัย แก่น้องๆปฐมวัย จากภัยทุกรูปแบบ

แม่ฮ่องสอน-ศูนย์ ปภ.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ด้านความปลอดภัย แก่น้องๆปฐมวัย จากภัยทุกรูปแบบ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมวิทยากรให้ความรู้เด็กนักเรียนในชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ และ เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรม ประกอบไปด้วย ความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน พื้นที่เสี่ยงอุบัติภัยภายในโรงเรียน การขอความช่วยเหลือ กรณีเด็กจมน้ำ การปฏิบัติตนอพยพหนีไฟเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น การติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉิน แนะนำครูอาจารย์เกี่ยวกับถังดับเพลิง ตลอดจนตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสาธารณภัยทุกรูปแบบ โดยมีนักเรียนทั้งสองแห่ง คณะครู ผู้ดูแล ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้ รวมถึงการเข้าถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก ทั้งภาควิชาการและการปฏิบัติในการเอาตัวรอด การช่วยเหลือเพื่อนๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กรู้จักป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเด็กปฐมวัยให้รู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน และ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของเด็กปฐมวัย
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน