24/07/2024

ตาก – เรือนจำอำเภอแม่สอด สาธารณสุขจังหวัดตากและโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมจัดมหกรรมราชทัณฑ์นสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อำเภอแม่สอด “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 “

ตาก – เรือนจำอำเภอแม่สอด สาธารณสุขจังหวัดตากและโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมจัดมหกรรมราชทัณฑ์นสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อำเภอแม่สอด “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 “
ที่บริเวณเรือนจำอำเภอแม่สอด จ.ตาก นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในการจัดมหกรรมราชทัณฑ์นสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อำเภอแม่สอด “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 “ โดยมีนายศุภชัย ศรีกอง ผู้บังคับการเรือนจำอำเภอแม่สอด กล่าวต้อนรับ และมี นายแพทย์รเมศ ว่องวิไสรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 โรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์อนามัยที่6 จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภายในจังหวัดตาก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด เข้าร่วม มหกรรมราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อำเภอแม่สอด “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อพัฒนาการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำในวันนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเล็งเห็นการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการพยาบาล ให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ เพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังทุกเรือนจำรวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง พระองค์จึงทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น เพื่อให้บรรลุตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรือนจำอำเภอแม่สอดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงได้จัดกิจกรรม มหกรรมราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อำเภอแม่สอด “เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อให้ผู้ต้องชังเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ได้รับการดูแลและบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ เกิดการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง เน้นการยกระดับการดูแลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก จึงได้จัดให้มีกิจกรรมคัดกรองสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง ณ อาคารสถานพยาบาล ได้แก่ การตรวจคัดกรอง โรคเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบชี คัดกรองวัณโรค คัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้านในผู้สูงอายุ งานสุขภาพจิตและจิตเวช ( การคัดกรองสุขภาพจิตด้วยเครื่อง Neurofeedback ) การตรวจคัดกรองตา การให้บริการกายภาพบำบัด กรให้บริการแพทย์แผนไทย การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก ซึ่งการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากจะมีการจัดกิจกรรมต่อยอด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นี้อีกด้วย //////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป