21/07/2024

ปทุมธานี นายอำเภอเมืองปทุมธานี บูรณาการร่วมกับ ตำรวจปากคลองรังสิต สาธารณสุขอำเภอ กรมสรรพสามิตปทุมธานี ออกตรวจจัดระเบียบสังคมสถานบริการ ฯ

ปทุมธานี นายอำเภอเมืองปทุมธานี บูรณาการร่วมกับ ตำรวจปากคลองรังสิต สาธารณสุขอำเภอ กรมสรรพสามิตปทุมธานี ออกตรวจจัดระเบียบสังคมสถานบริการ ฯ

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2576 ผู้สื่อข่าวข่าวรายงานว่าภายใต้การสั่งการและอำนวยการของ นายภาสกร บุญญลักษม์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่เวลา 00:15-02.30 น. ของวันรุ่งขึ้น นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี บูรณาการร่วมกับ สภ.ปากคลองรังสิต สาธารณสุขอำเภอ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ออกตรวจจัดระเบียบสังคมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผลปรากฎว่า ได้ตรวจสอบพบร้าน Boston Rangsit ไม่ปฏิบัติตาม (MOU) เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ สถานบริการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดระเบียบสังคม ในสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ
ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน พบว่ามีเยาวชนที่อายุไม่ถึง 20 ปี เข้าใช้บริการจำนวน 81 คน
-ทำการตรวจหาสารเสพติด แต่ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ประกอบการฯ ดังนี้

 

1. ร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 4 ประกอบมาตรา 26 ประเภท สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นตามมาตรา 3 (4) (ค) และประเภท สถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา ตามมาตรา 3 (5)แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
2. ร่วมกันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา 28 ประกอบ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
3. ร่วมกันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ตามมาตรา 29 (1) (2) ประกอบมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

 

4. ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ (2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (3) เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่กฎหมายกำหนด (4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ และข้อ 6 ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
นำตัวผู้แสดงตนเป็นผู้ดูแลสถานประกอบการฯ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป