22/07/2024

แม่ฮ่องสอน-ชมรม STRONG แม่ฮ่องสอน จัดเวทีสัญจรสร้างการรับรู้ นักเรียนแม่ฮ่องสอนรู้ทันและเฝ้าระวังการทุจริต

แม่ฮ่องสอน-ชมรม STRONG แม่ฮ่องสอน จัดเวทีสัญจรสร้างการรับรู้ นักเรียนแม่ฮ่องสอนรู้ทันและเฝ้าระวังการทุจริต
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ” นักเรียนแม่ฮ่องสอนรู้ทันและเฝ้าระวังการทุจริต 2567 ” เพื่อเกิดความตระหนักรู้ ซื่อสัตย์สุจริต สำนึกรักบ้านเกิด หวงแหนท้องถิ่นของตนและประเทศชาติ มีจิตอาสา เกิดกระบวนการป้องปราม เฝ้าระวังและรายงานการส่อทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางศรสวรรค์ ปุญญัติวรัณ พนักงานไต่สวนระดับสูง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแม่ฮ่องสอนรู้ทันและเฝ้าระวังการทุจริต 2567 โดยมี เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษานักเรียนแม่ฮ่องสอนรู้ทันและเฝ้าระวังการทุจริต
นายเสน่ห์ นวรศะศิ ประธานกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำ โค้ช คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตทุกอำเภอ ที่ปรึกษาชมรมSTRONG อาจารย์ นักเรียน และตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน ของ7 อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจใน อำนาจ หน้าที่ และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผลงานของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในการทุจริตประพฤติมิชอบของนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจผู้ประกอบการทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความตระหนักรู้ ซื่อสัตย์สุจริต สำนึกรักบ้านเกิด หวงแหนท้องถิ่นของตนและประเทศชาติ มีจิตอาสา และเกิดกระบวนการป้องปราม เฝ้าระวังและรายงานการส่อทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
การอบรมสัมมนาโครงการนี้ ได้จัดเวทีออกสัญจรตามพื้นที่จำนวน 7 อำเภอๆละ 1 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 770 คน โดยมีโค้ช คณะกรรมการชมรม STRONG ระดับอำเภอ ที่ปรึกษา และตัวแทนสถาบันการศึกษาทั้ง 7 โรงเรียน เพื่อวางแผนดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนของโครงการ นักเรียนแม่ฮ่องสอนรู้ทันและเฝ้าระวังการทุจริต 2567 เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนของโครงการฯเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานขับเคลื่อน ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการปรับฐานความคิดเริ่มตั้งแต่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการทางสังคมเพื่อต้านทุจริตประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เพื่อให้ทุกคนเกิดความคิดที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมและมีความโปร่งใสจนเกิดวัฒนธรรมสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป