19/07/2024

ชลบุรี-“โรงเรียนบางละมุง” จับมือภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด-อบายมุข และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ชลบุรี-“โรงเรียนบางละมุง” จับมือภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด-อบายมุข และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(9 ก.ค.67) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนบางละมุง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างโรงเรียนบางละมุง และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

 

ดร.อดิพงษ์ สุขนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง กล่าวถึงความเป็นมาของทั้ง 2 โครงการว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งโรงเรียนบางละมุงได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 และในปีการศึกษา 2567 จะเข้ารับการประเมินระดับ “เพชร”

 

ส่วนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบางละมุง จึงเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนบางละมุงจะเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

 

ในวันนี้จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ 11 หน่วยงาน ร่วมลงนาม อาทิ จ่าเอก พิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง, นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง, พันเอก อนุ รามจันทร์ จากมณฑลทหารบกที่ 14 และโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพฐ.ชลบุรี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการและร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนโครงการทั้งสองของโรงเรียนบางละมุง กับเครือข่ายให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป