21/07/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ร่วมเดินธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เข้าสู่กระทรวงมหาดไทย ด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ร่วมเดินธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เข้าสู่กระทรวงมหาดไทย ด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67 เวลา 07.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ชัยนาท อ่างทอง สมุทรสงคราม สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมเดินธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ผ่านถนนสนามไชย เข้าสู่ถนนกัลยาณไมตรี ข้ามสะพานช้างโรงสี สู่ถนนอัษฎางค์ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย

 

 

โดยมีวงดุริยางค์กองทัพบก และวงดุริยางค์กองทัพอากาศ บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดเส้นทาง เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โอกาสนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย สมาชิกกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน

 

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี เป็น 1 ในจังหวัดสุดท้ายของสายธง 10 สาย ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้ง ส่งเสริม และสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเริ่มกิจกรรมเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 720 ผืน มอบให้กับจังหวัดต้นสายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น มาสู่จังหวัดปลายสาย จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดสุดท้ายของสายธงสายที่ 6 รับธงตราสัญลักษณ์ฯ ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม และเริ่มเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 9 กรกฏาคม เพื่อร่วมส่งมอบธง ณ กระทรวงมหาดไทย ดินแดนแห่งราชสีห์ผู้จงรักภักดีในวันนี้ เพื่อเตรียมร่วมขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป