21/07/2024

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 30 เมษายน 2566 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายเสถียรพงษ์ รัตนภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอบางเลน เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครปฐม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

​​2. กรณี นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอดอนตูม เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

​​3. กรณี นายศุภโชค ศรีสุขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม ได้ลาออก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

​​4. กรณี นางสาวพิม อัศวเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

​​5. กรณี ดาบตำรวจ ศุภโชค ฐานเจริญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

​​6. กรณี นายสมเจตน แสงเจริญรัตน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเลย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

​​7. กรณี นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนนทบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​8. กรณี นายอนุศักดิ์ เรืองชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางกรวย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​9. กรณี นายคงพัชร ไขรัศมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

10. กรณี นางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรีได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​11. กรณี นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดชลบุรีได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

​​12. กรณี นายสงกรานต์ ภาชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​13. กรณี นายแมน อินทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​14. กรณี นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเกาะจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​15. กรณี นายยุต พงศ์ธนทรัพย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

​​16. กรณี นายพรเทพ ศิริโรจนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

​​17. กรณี นางสาวปิยะนุช ยินดีสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

​​18. กรณี นายสมบัติ สุริยันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

​​19. กรณี นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

​​20. กรณี นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

​​21. กรณี นายสุขสันต์ ชื่นจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

​​22. กรณี นายสมศักดิ์ วาณิชย์ปฏิยุทธ์มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภอบางปะหัน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2มีนาคม 2566

​​23. กรณี นายไชยา บุญเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

​​24. กรณี ว่าที่ร้อยตรี ไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ลาออกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

​​25. กรณี นายล่องหิ้น ทิพย์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24มีนาคม 2566

26. กรณี นายธีรพงษ์ เพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอทุ่งใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

​​27. กรณี นางสุภาพ ขุนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28มีนาคม 2566

​​28. กรณี ว่าที่ร้อยโท สนั่น พิบูลย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอจุฬาภรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

​​29. กรณี นางอวยพรศรี เชาวลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

​​30. กรณี นายพรเทพ พูนศรีธนากูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
อำเภอรัตนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

​​31. กรณี นายอริยะมรรค จันทนุภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
อำเภอปราสาท เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

​​32. กรณี นางปทิา ตันติรัตนานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
อำเภอกาบเชิง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

​​33. กรณี นายมนัส เหมือนบาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดปทุมธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​34. กรณี นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ได้ลาออก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

​​35. กรณี นายภูวสิษฐ์ แก้วมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​36. กรณี นายสยมพร วรรณูปถัมภ์สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​37. กรณี นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน อำเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน2566

​​38. กรณี นายอนุชา วัชรศีขร นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

​​39. กรณี นายมนตรี ดอเลาะ นายกเทศมนตรีตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

​​40. กรณี กรณี นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​41. กรณี นางพิจิตร คงทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกรูด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

42. กรณี นายมะรอฮะ วาเฮง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเตราะบอน เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

​​43. กรณี นายไชยยงค์ แหม่งปัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำราญ เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

​​44. กรณี นายสุทัศน์ ทองอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

​​45. กรณี ร้อยตำรวจโท บรรจง ทรัพย์ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะจะ
เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​46. กรณี นายศุภชัย กาละรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

​​47. กรณี นายสายทอง โคตรักษาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนศิลา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

​​48. กรณี นายอาณัติ วงศ์สถาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

​​49. กรณี นางสาวณัชชา พาเจริญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

​​50. กรณี นายจำรัส พวงมะลิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหย่วน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

​​51. กรณี นางรัชนี เปรมไทยสงคสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​52. กรณี นายฤษฎา ชาติกระโทกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

​​53. กรณี นายทรงศักดิ์ มุสิกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

​​54. กรณี นายยุซรี ซูสารอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควน อำเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​55. กรณี นายประวิทย จารุรัชกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

​​56. กรณี นายหรั่ง ธุระพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน2566

​​57. กรณี นายประยงค์ นอบน้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

58. กรณี นายวัฒนา แตงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​59. กรณี นายสีหเดช ไกรคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 27มีนาคม 2566

​​60. กรณี นายปัญญา บุญชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​61. กรณี นายบุญช่วย โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

​​62. กรณี นายเอกรัตน์ งามรื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา – บ่อพุ
เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​63. กรณี นายพงศธร จันทร์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

​​64. กรณี นายวัชรินทร์ สุขชัยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

​​65. กรณี นายวัชระ เพ็งศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

​​66. กรณี นายสุรเดช อำภาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

​​67. กรณี นายพิพัฒน์ ยิ้มพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

​​68. กรณี นายสำเริง อุ่นวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566

​​69. กรณี นายชัยวัฒน์ สุขสารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

​​70. กรณี นายดอกรัก เรืองวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

​​71. กรณี นายบุญธรรม สุวรรณทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว
เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

 ​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอบางเลน เขตเลือกตั้งที่ 3
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายวิสิทธิ์ วันสีแก้ว

​​2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอดอนตูม เขตเลือกตั้งที่ 1
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายอานนท์ มีใจดี

​​3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายถิรเดช ชัชวาลกิจกุล

​​4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่นายปรีชา โพธิ์ทอง

​​5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายจอมปรางค์ ศรีอักษร

​​6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเลย ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ แย้มพุ่ม

​​7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายสุรินทร์ เรืองศิริ

​​8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางกรวย เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายวุฒิบูรณ์ วิงวน

​​9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายธีรพงศ์ ศิริรักษ์

​​10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 8
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายทัชชภณ ปิ่นทอง

​​11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 9
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายภิรมย์ อาจวารินทร์

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เขตเลือกตั้งที่ 7
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายชูกฤษณ์ แตงอ่อน

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง เขตเลือกตั้งที่ 8
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายอนุรักษ์ อินทร์พิทักษ์

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเกาะจันทร์ เขตเลือกตั้งที่ 1
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ

15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางนงลักษณ์ บุญวาสนา

​​16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงย เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นางสาวนิยะดา วัชรเมฆินทร์

​​17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ

​​18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นางสาวสุพรรณษา ทองเดช

​​19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางสาวเกวลิน ชัยวัฒนกุลวานิช

​​20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายรุจาพงษ์ สิริเศรษฐานันท์

​​21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางกาญจนา ชื่นจิตร

​​22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะหัน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่นายกฤษชัย เสถียรโชค

​​23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายวีระ แนมมณี

​​24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาได้แก่
นายพีระศักดิ์ บุญศิริ

​​25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาได้แก่
นายธีระวุฒิ เรืองศรี

​​26. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายเจริญพร จันสีนาค

​​27. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายพรพิพัฒน์ เดชวัตร

​​28. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอจุฬาภรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เกิดศิริ

​​29. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายเริงวุฒิ เชาวลิต

​​30. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอรัตนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายคมกฤษณ์ สรัลวรธนา

31. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอปราสาท เขตเลือกตั้งที่ 1
จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายวีรเทพ พรมสะอาด

​​32. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอกาบเชิง เขตเลือกตั้งที่ 1
จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายทองคำ เฉลิมรัมย์

​​33. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 7
จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นายคณาธิป ใจกระสันติ

​​34. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม เขตเลือกตั้งที่ 2
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ เลิศพงศ์อดิศร

​​35. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายบุญช่วย รื่นรมย์พฤกษา

​​36. สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์

​​37. นายกเทศมนตรีเมืองกระนวนอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นางนภาพร นิ่มสุวรรณ

​​38. นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายทวีทรัพย์ โล้เจริญรัตน์

​​39. นายกเทศมนตรีตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายปาณศักดิ์ สายทอง

​​40. นายกเทศมนตรีตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายไซยิดอับดุลฮากีม อัลยุฟรี

​​41. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะกรูด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีได้แก่ นางสาวอัจฉรา อินทสุวรรณ

​​42. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเตราะบอน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายอาหะหมัดรอสดี ดอเลาะ

​​43. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำราญ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายเฉลิมพันธ์ สำราญพิทักษ์

​​44. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่ นายทวีศักดิ์ วุฒิพงษ์

​​45. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะจะเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นายวิรุฬห์ งามแม้น

​​46. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายสะเทียน ใจปัดชา

​​47. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนศิลา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นายศุภกร รัตนวงษ์

​​48. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายเจริญ ปาด้วง

49. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันปูเลย เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี วสันต์ สุดาจันทร์

​​50. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหย่วน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ได้แก่ นายอัมรินทร์ เชื้อสะอาด

​​51. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นางเพ็ญศรี สีหัวโทน

​​52. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายทองฮวด ชื่นอารมณ์

​​53. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายสุรเชษฐ์ มุสิกอง

​​54. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายภาคิน ซูสารอ

​​55. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษได้แก่
นายไพรัช ทองภาพ

​​56. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่
นางปัญญสิริย์ จำปาแดง

​​57. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
นายวัชรินทร์ สุขชัยศรี

​​58. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายนิรุจน์ แก้วนิล

​​59. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้แก่
นายสราวุธ คุ้มบือ

​​60. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นางสนั่น อินยา

​​61. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นายจิรายุ ใจเอื้อเฟื้อ

​​62. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา – บ่อพุ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นายปฐมพงษ์ศรีวิไล

​​63. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายบุญมี สุมาลี

​​64. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายธนัญชัย คงวิจิตร

​​65. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายวีระวงค์ หล่อพันธ์

66. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายน้อย อ่อนละมูล

​​67. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางสาวมลฑายิ้มพงษ์

​​68. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายพันลพ เหล่าจันทร์

​​69. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายสมบัติ จิตตะคุ

​​70. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นางสาวอัมพรรัตน์ ศรีประชา

​​71. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายเจษฎา โคตรคร

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป