19/07/2024

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

​​ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 3มิถุนายน 2566
และวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นางนิภา เสือสืบพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาแดง เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566

​​2. กรณี นายบรรจง สันทวี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

​​3. กรณี จ่าสิบเอก ชูชาติ พู่เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

​​4. กรณี นายบุญฤทธิ์ ชุนสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

​​5. กรณี นายพรเพลิง แป้นมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

​​6. กรณี นางสุรีพร สาระดำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

​​7. กรณี นายสฤษดิ์ ศรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

​​8. กรณี นายสมเกียรติ แสงดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

​​9. กรณี นายทองล้วน หินโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566

​​10. กรณี นางสาวณฐธิดา จิตรหมั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงได้ลาออก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

​​11. กรณี นางอารีย์ บำเพิงรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

​​12. กรณี นายสุเมธ เภรีฤกษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 6เมษายน 2566

​​13. กรณี นางบุญหลง สมคิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

​​14. กรณี นางพรพรรณ ข้อสูงเนินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิได้ลาออก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

​​15. กรณี นายพิทยา วงค์เทวราชสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาแดง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ นางสาวทิพย์สุคนธ์ แสงทอง

​​2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายไพโรจน์ เปียลพ

​​3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายธวัฒน์ แสงคำ

​​4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนได้แก่ นางสุวภัทร สร่างโศรก

​​5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ นายทวี บุตรเคน

​​6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ นายไตรภพ ไตรแก้ว

​​7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายสุรชัย เอื้อสมบูรณ์

​​8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่ นางสาวนวนฉวี อัศวราพานิช

​​9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ นางสุภาพ หินโทน

​​10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้แก่ นายพีระพงษ์ มณีปรีชา

​​11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายโสภณ ลำดับพังค์

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่นายสุทิน แผ้วกะสินธุ์

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้แก่ นายสมพงษ์ กระทาง

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา วาวิทย์

​​15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ วงค์ตาทำ

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป