21/07/2024

ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

​​ด้วย จังหวัดพิจิตรได้ระกาศ เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยได้แยกหมู่บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านสายห้วย โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 8 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ด้วยเหตุนี้ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 23เมษายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร กรณีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดย คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายเศกสันย์ ปิ่นดอกไม้

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไมเป็นการตัดหน้าทีและอำนาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป