22/07/2024

ฉะเชิงเทรา-กกต.ฉะเชิงเทรา ลงนาม MOU ร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยม

สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายธนกฤต นาคจารุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายมนตรี ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการฯ และนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการความร่วมมือผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสภานักเรียน ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เป็นต้น ณ โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 29 แห่ง เข้าร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป