22/07/2024

เพชรบูรณ์-พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพชรบูรณ์

22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม Sunshine hall โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นซ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) โดยมีนางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพชรบูรณ์ ทีมวิทยากร และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วม

นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำกกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมี บริษัท ดีไซน์ อีทีซี จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มี 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการ และ ร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 1)

2.ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 กลุ่ม และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน 20 คน รวม 40 คน ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมบูรพำ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 1. ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Sunshine hall โรงแรมเอสอาร์ เรสเด้นซ์ 2. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนการพัฒนา ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2566 3. กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา 20 ผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาเพชรบูรณ์

โดยในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเอาความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและมีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ทางการตลาดและสามารถพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประกวดในส่วนกลางต่อไป

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป