20/07/2024

เชียงใหม่-การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาระดับนานาชาติ – ครั้งที่1

เชียงใหม่-การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาระดับนานาชาติ – ครั้งที่1

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกีรยติเป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาระดับนานาชาติ – ครั้งที่1 ประจำปี 2566 (The 1st International English Language Competition 2023) โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ สนามสอบ 1 ณ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


พร้อมด้วย อ.มานิตย์ ขันธสีมา ผู้อำนวยการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ประธานเครือข่ายชมรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย และ ผู้บริหาร EFL Learning Centre ผู้แทนอย่างเป็นทางการของ TOEFL Junior, TOEFL ITP IDP Education ผู้แทนอย่างเป็นทางการของ IELTS ประเทศไทย ลูกๆเยาวชนผู้เข้าแข่งขัน และ ผู้ปกครองร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ การแข่งขันมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาทักษะในหลายๆ ด้านได้แก่

1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน Goal-oriented focus: การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายจะผลักดันให้คุณพัฒนาและขัดเกลาทักษะของคุณเพื่อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

2. แรงจูงใจและความมุ่งมั่น Motivation and determination: การแข่งขันมักจะจุดประกายความรู้สึกของการแข่งขันและแรงผลักดันภายในตัวบุคคล ความปรารถนาที่จะชนะหรือความเป็นเลิศสามารถเป็นแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่ง ทำให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ความมุ่งมั่นนี้สามารถกระตุ้นความพยายามที่จะพัฒนาทักษะของคุณ

3. การฝึกที่จะรับแรงกดดันด้านเวลาและการจัดการความเครียด: การแข่งขันมักมาพร้อมกับข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้ผู้เข้าร่วมต้องแสดงภายใต้ความกดดัน สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการจัดการกับความเครียด ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบเวลาที่จำกัด ทักษะเหล่านี้สามารถถ่ายทอดได้และมีคุณค่าในหลายด้านของชีวิต

4. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว: การแข่งขันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและคาดเดาไม่ได้ พวกเขาทดสอบความสามารถของคุณในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รับมือกับความพ่ายแพ้ และถอยกลับจากความล้มเหลว การพัฒนาความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญที่สามารถส่งผลในเชิงบวกต่อการเติบโตและความสำเร็จโดยรวมของคุณโปรดจำไว้ว่า แม้ว่าการชนะการแข่งขันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการชนะตัวเอง และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การไตร่ตรองตนเอง และความอุตสาหะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทักษะ และการแข่งขันในวันนี้เป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งที่กระตุ้นการเติบโตของเราในวันข้างหน้า

ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ประธานเครือข่ายชมรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย และ ผู้บริหาร EFL Learning Centre ในฐานะประธานโครงการ The 1st International English Language Competition 2023 โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 กล่าวว่า
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ร่วมกับ เครือข่ายชมรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริษัท พัฒนาปราชญ์ จำกัด IDP Education ผู้แทนอย่างเป็นทางการของ IELTS ในประเทศไทย และ EFL Learning Centre ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ จึงได้มีการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้น สรุปจำนวนผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 88 คน แบ่งเป็นระดับอายุไม่เกิน 15 ปี 53 คน และ อายุ 15 ปีขึ้นไป 35 คน โดยการประชาสัมพันธ์ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 18 ภาคทั่วประเทศ

โดยแบ่งสนามสอบเป็น 2 สนาม ตามมาตรฐานการจัดสอบระดับสากล ได้แก่ สนามสอบ 1 : ณ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สนามสอบ 2 : โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

ประเภทได้รางวัล 1. เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง = IELTS Band 7 / TOEFL Junior B2
2. เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน = IELTS Band 6.5 / TOEFL Junior B1 3. เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง = IELTS Band 6 / TOEFL Junior A2

ประเภทการมีส่วนร่วม
1. เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
2. เกียรติบัตรจิตอาสา
มีพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2566

ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองรายงานผลคะแนน TOEFL Junior อย่างเป็นทางการ (Official TOEFL Examination Report) หรือ IELTS (Official IELTS Examination Report) ใบรับรองคะแนนนี้ สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ อาทิ- Score Report สามารถใช้ยื่นคะแนนเพื่อศึกษาต่อในระดับ High school ในต่างประเทศ เช่น USA, Europe, Australia เป็นต้น- คะแนน TOEFL Junior เปรียบเทียบกับคะแนนสามัญของของยุโรป (Common European Framework of Reference) ได้ รายงานผลคะแนน TOEFL Junior ช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม- รายงานระดับ Lexile เพื่อช่วยพัฒนาการอ่านตามระดับหนังสือที่เหมาะสม -ใบรับรองคะแนน IELTS ฉบับจริงสามารถนำไปยื่นเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ทั่วโลก
เมื่อได้คะแนนสอบ TOEFL Junior และ IELTS ของผู้เข้าแข่งขันแล้ว คณะกรรมการจะได้มีการเรียงลำดับคะแนนสอบ โดยแบ่งเป็นระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน ระดับเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย ตามลำดับ

นภาพร/เชียงใหม่

 

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป