20/07/2024

กาฬสินธุ์ เริ่มแล้วงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ครั้งที่ 2 โชว์ของดีกระตุ้นเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 เผยแพร่ความรู้ และความก้าวหน้าทางการเกษตร พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยมีกิจกรรมให้ชมมากมาย


ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร กลุ่ม SMEs กลุ่ม Young Smart Farmer กลุ่ม Smart Farmer และผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของ จ.กาฬสินธุ์ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภายใน จ.กาฬสินธุ์


ทั้งนี้พิธีเปิดนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ยังได้ขี่ควายงามราคาตัวละ 5-15 ล้านบาทโชว์อีกด้วย โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนวนมาก


รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคคลากร และนวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ในการตอบโจทย์พันธกิจของทางมหาวิทยาลัย จึงได้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรในการจัดงาน

เพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร และเป็นการสร้างให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งนอกจะเป็นการเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานแล้วยัง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมาแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรอีกด้วย


ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การประกวดควายงามลุ่มน้ำปาว การประกวดธิดาเกษตร การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์ การประกวดมันสำปะหลัง การแข่งขันทักษะทางการเกษตร ทักษะการประกอบอาหาร การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง การแข่งขันจัดตู้ปลาสายธารแห่งเมืองกาฬสินธุ์ การแข่งขันส้มตำปลาร้ากาฬสินธุ์ การประกวดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าให้ชิม ช็อป ใช้อย่างจุใจ โดยมีการแบ่งโซน อาหาร ของใช้เบ็ดเตล็ด สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ พันธุ์ไม้งาม เฟอร์นิเจอร์ สวนสนุก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์


ขณะที่นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 และถือเป็นหน่วยงานที่บูรณาการโครงการฯ เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดมีคุณภาพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และการพัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งกาฬสินธุ์มีสภาพทางนิเวศวิทยา และแหล่งน้ำที่สามารถทำการเกษตรในหลายด้าน เช่น การประมง ปศุสัตว์ พืชผัก พืชสวน พืชไร่ และไม้ผลหลายชนิด

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป