22/07/2024

เชียงใหม่-สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวโครงการประชุมสื่อสารนโยบายธนาคาร ปีบัญชี 2566

เชียงใหม่-สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวโครงการประชุมสื่อสารนโยบายธนาคาร ปีบัญชี 2566


เมื่อวันเสาร์ที่  24  มิถุนายน  2566  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่   นายมาโนช บัวองค์  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน และรองผู้อำนวย การฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน นางณิศชากร พิมยศ  นายประสงค์  สังวาลย์ทอง  และนายสนอง  ชัยชนะ  และทีมผู้บริหารสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมศักดิ์ กุลวิจิตร์รัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายกลศาสตร์ เรืองแสน  นายรณกร ถิรัตตยศ  และนายสมพร  นันทะชัย  จัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยพนักงาน ในสังกัด สนจ.เชียงใหม่ จำนวน 565 คน

ทั้งนี้ เพื่อสื่อสารนโยบายการทำงานของ ธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2566  ให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”  เป็นไปตามแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ปีบัญชี 2564-2568  และแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. พร้อมกรอบงบประมาณ ประจำปีบัญชี 2566 และการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมิน SE-AM (State Enterprise Assessment Model) หมวดการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG&LD) มุ่งเน้นประเมินบทบาทการกำกับดูแล และการนำองค์กร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP) Module 2 กระบวนการถ่ายทอด กลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ โดยสื่อสารแผนปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร และหมวดการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (SCM) บริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ

โดยใน ปีบัญชี 2566 ธนาคารมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เป็นเลิศ ยกระดับ กระบวนการทำงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสื่อสาร นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของธนาคารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี ปีบัญชี 2564-2568 และแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ประจำปี บัญชี 2566 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยพนักงาน ให้รับรู้ เข้าใจต่อทิศทาง นโยบาย และการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน และผู้ช่วยพนักงาน ทั่วทั้งองค์กรต่อไป

ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการออกบูธผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทาง ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนอีกด้วยอาทิ  วิสาหกิจพยัคฆ์คอฟฟี่ (Payak Coffee) ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นกาแฟออแกนิค ปลอดภัยต่อสารพิษ ซึ่งสามารถส่งออกผลผลิตป้อนกาแฟยี่ห้อดังในต่างประเทศ  รวมถึงร้านไทย-เดนมาร์ค สาขาแก้วนวรัฐ  นมโคสดแท้ 100% ที่มาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในงานด้วย

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป