21/07/2024

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และมอบสิ่งของให้คนยากไร้ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชพระชนมายุ 8 รอบ

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วร่วมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และมอบสิ่งของให้คนยากไร้ถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชพระชนมายุ 8 รอบ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยพระครูวรธรรมวาที (หลวงพ่อนิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ) จัดกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และมอบสิ่งของให้คนยากไร้ ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในหมู่บ้านเป้าหมายที่เกณฑ์คุณภาพชีวิตต่ำตามโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นกำลังให้ให้แก่ประชาชน

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ของอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระมหากรุณาการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวง-ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 นั้น อำเภอลาดหลุมแก้ว ทั้งผู้นำภาคศาสนา ภาคราชการ ภาคเอกชน ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

โดยการทำกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ มุ่งมั่นน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการจัดกิจกรรมในวันนี้ นำไปสู่การใช้ชีวิตแบบ “พึ่งพาตนเอง” นำแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ผ่านนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแนวทาง “หนึ่งตำบลหนึ่ง หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) รวมถึงพระราชดำริ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สอดคล้องกับแนวคิด “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นความอยู่ที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงทางอาหาร

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป