24/07/2024

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2566

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2566


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายวีรวัฒน์ ปานแสง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสุวิมล เจริญพร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โดยเริ่มตั้งริ้วขบวนบริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเคลื่อนขบวนผ่านสะพานวังจันทน์เดินเลียบริมแม่น้ำน่านผ่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ข้ามสะพานนเรศวรเข้าสู่บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมทั้งร่วมเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2566 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านเสพติดโลกเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมทั้งตะหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


พร้อมกันนี้มีการมอบเกียรติบัตรและใบรับรองให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 49 ราย โดยมี นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ด้วย และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จำนวน 10 ราย, สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ กิจการ (มยส.) จำนวน 6 แห่ง , TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการประกวดระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ จำนวน 10 ราย และสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่น จำนวน 42 แห่ง.ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป