22/07/2024

ลำปาง​ – อำเภอเมืองลำปางเดินหน้า “ลำปาง สุขทุกด้าน” รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

ลำปาง​ – อำเภอเมืองลำปางเดินหน้า “ลำปาง สุขทุกด้าน” รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง รับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ในรูปแบบของ “ที่ทำการปกครองอำเภอ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จาก นายธีรวุฒิ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี / นางนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง / นางจุฑารัตน์ นวสกุลชัย จ่าจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครอง จ.ลำปาง / เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ร่วมให้กำลังใจในการรับการตรวจประเมินฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

ทั้งนี้ เพื่อเข้ารับการประกวดขอรับรองการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ในรูปแบบของ “ที่ทำการปกครองอำเภอ” ซึ่งจะเป็นการยกระดับการทำงานของบุคลากรสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ให้มีประสิทธิภาพ มีการบริการที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน จนเกิดความพึงพอใจในการให้คำแนะนำ การให้บริการด้วยใจ (Service mind) ของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม ดังอุดมการณ์ของคนกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองที่ว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และยังถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่การทำงานให้ส่วนราชการอื่นๆ ได้รับทราบและนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป