21/07/2024

ลำปาง-อำเภอเมืองลำปาง​ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย คืนคนดีสู่สังคม

นายธีรวุฒิ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดฯ รุ่นที่ 4/2566 อ.เมืองลำปาง


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง (ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองลำปาง), นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายสุทธิพันธ์ เครือสุข ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, วิทยากรศูนย์ฟื้นฟูฯ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ลำปาง, สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.เมืองลำปาง ที่ 1 ให้การต้อนรับ นายธีรวุฒิ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1

และกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด รุ่นที่ 4/2566 อ.เมืองลำปาง ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอเมืองลำปาง ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกของ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย คืนคนดีให้สังคม ในการนี้ นายธีรวุฒิ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พบปะให้กำลังใจและให้ข้อแนะนำแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดบรรพตสถิต ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอเมืองลำปาง รุ่นที่ 4/2566 มีผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด จำนวน 50 คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2566 (15 วัน) โดยนำผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย และจิตใจ ให้สามารถเลิกใช้ยาเสพติด เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม การแนะแนวการศึกษา/อาชีพ ทักษะ และการประกอบอาชีพ

 

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป