01/10/2023

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เปิดตัว “ทัวร์ 360 องศา”

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เปิดตัว “ทัวร์ 360 องศา”
———————————–
​ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดตัว “ทัวร์ 360 องศา” โดยใช้สื่อเทคโนโลยี Virtual Tour 360 องศา เป็นสื่อการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาที่ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้หลักการและกระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง
​ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย มีแนวคิดในการเป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบการศึกษาประชาธิปไตย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบการนำเสนอที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ อาทิ ภาพยนตร์ เกมส์ แบบทดสอบด้วยตนเอง สถานีจำลองสถานการณ์จริง ซึ่งกระบวนการนำเสนอเสมือนห้องทดลอง
ให้เยาวชนและผู้สนใจเข้ามาค้นคว้าและสัมผัสได้เหมือนจริงด้วยตนเอง โดยแบ่งรูปแบบการนำเสนอประกอบด้วย 7 ห้อง ได้แก่ ห้องแนะนำศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ห้องภาพยนตร์ ห้องการเรียนรู้ ห้องจำลองการเลือกตั้ง ห้องจำลองรัฐสภา ห้องอเนกประสงค์ และห้องนิทรรศการ ทั้งนี้ เป็นการวางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ควบคู่ไปกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึก เชื่อมั่นในหลักเหตุผล เคารพกติกา ศรัทธาในหลักการประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำวันต่อไป
​ผู้สนใจศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สามารถติดต่อนัดหมายวันและเวลาเข้าชม โทรศัพท์ 0-2141-8958-62 โทรสาร 0-2143-8511 หรือเว็บไซต์ http://dec.ect.go.th หรือ เยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยได้เสมือนจริงแบบ 360 องศา ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ได้ที่ลิงค์ https://a360.co.th/DEC/DemocraticEducationCenter/ หรือ แสกน QR Code ด้านล่าง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป