27/09/2023

แม่ฮ่องสอน-จัดมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย

แม่ฮ่องสอน-จัดมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ภายในงาน ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลายดอกเอื้องแซะ ราชินีกล้วยไม้หอมแห่งเมืองสามหมอก การจัดสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น ผลไม้ อาหารการกิน ขนม ผลผลิตทางการเกษตร การจักสาน ผ้าพื้นเมือง ผ้าชนเผ่า นอกจากนี้ยังมีการแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมทั้ง 7 อำเภอ
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชน เป็นผู้ดำเนงานวัฒนธรรมด้วยตนเองในฐานะเจ้าของวัฒนธรรม โดยมีสภาวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวเลื่อมความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาวันหลักของชาติ สร้างการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมนิยมไทยให้เกิดขึ้นในสังคม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

You may have missed