27/09/2023

(สุรินทร์)สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมวิชาการสัญจร “Improving the quality of surgical care” พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง

(สุรินทร์)สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดประชุมวิชาการสัญจร “Improving the quality of surgical care” พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง

วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น 9 โรงพยาบาลสุรินทร์ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการสัญจรในหัวข้อ “Improving the quality of surgical care” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 เพื่อให้การพัฒนาด้านวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันโลกปัจจุบัน นำเสนอประสบการณ์แนวทางการจัดการปัญหาผู้ป่วยศัลยกรรมในระบบต่างๆ รวมทั้งการดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

โดยมี นายแพทย์ ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน มี นายแพทย์ ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวรายงาน และมี นายแพทย์ สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้มีเกียรติ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 240 คน

โดยมีวิทยากรจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยฯ โรงพยาบาลสุรินทร์ บริษัท ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ด้วย นายแพทย์ ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ ตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการของศัลยแพทย์ ทั้งในด้านการค้นคว้าวิจัย และการคิดค้นหาวิธีการรักษาที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงจัดโครงการครั้งนี้ โดยเชื่อมั่นว่าจะก่อเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุด

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

You may have missed