01/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง
ขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 08.00 17.00 นาฬิกา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษจังหวัดระยอง
เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอแกลง และอำเภอเขาชะเมา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยมีขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อ

      ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง รือตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้า

2. ยื่นหลักฐานแสดงตน

               ยื่นหลักฐานแสดงตนให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูล
และยืนยันตัวตน พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยหลักฐานในการแสดงตน
เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้)
หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน
ของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือหลักฐาน
ภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน ThaID(บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์) แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE (ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์) และแอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)

3. รับบัตรเลือกตั้ง

    รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้ว
บัตรเลือกตั้ง โดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

4. ทำเครื่องหมายกากบาท

            เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง โดยสามารถเลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียว หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาท X
ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครผู้ใด

5. หย่อนบัตรด้วยตัวเอง

             เมื่อทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งเพื่อมิให้ผู้อื่นทราบว่าลงคะแนนอย่างไร แล้วให้นำบัตรเลือกตั้งนั้น ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง หรือ สายด่วน 1444

———————————–

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป