25/09/2023

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)

​​ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  122,582  คน

2. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน  69,284 คนร้อยละ56.52

3. บัตรดี จำนวน  66,553  ใบ  ร้อยละ96.05​​

4. บัตรเสียจำนวน  899  ใบร้อยละ1.29​​

5. บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  จำนวน 1,832  ใบร้อยละ2.64​​

6. คะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเรียงตามลดับผู้ได้คะแนนสูงสุด

หมายเลขผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

สังกัดพรรคการเมือง

ได้คะแนน

1

นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์

พรรคก้าวไกล

39,296

2

นายบัญญัติ เจตนจันทร์                    

พรรคประชาธิปัตย์

26,376

3

ร.ต.ต. เรืองชัย สมบัติภูธร                

พรรคแรงงานสร้างชาติ

881

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

————————–

You may have missed