22/02/2024

เพชรบูรณ์-พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์เตรียม 3 กิจกรรมรับ นทท.เที่ยวงานมะขามหวาน 67

เพชรบูรณ์-พัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์เตรียม 3 กิจกรรมรับ นทท.เที่ยวงานมะขามหวาน 67

 

นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดกิจกรรมในงานมะขามหวานครบาลเพชรบูรณ์ใน 3 กิจกรรมได้แก่การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
การจัดแสดงนิทรรศการภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียงและการเดินแบบผ้าไทย

สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567
ได้ดำเนินการจัดเตรียมบูทไว้จำนวน 40 บูท แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย
โซนที่ 2.เป็นโซนผลิตภัณฑ์ของดีเพชรบูรณ์ โซนที่ 3.โซนอาหารถิ่นรสไทยแท้และโซนของดี 4 ภาค ซึ่งในขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก โดยในขณะนี้บูทถูกจองเต็มหมดแล้ว

นายวัชระ กล่าวต่อว่าสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 4 “แก้จนด้วยศาสตร์พระราชา” ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นั้น จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดขับเคลื่อนวาระจังหวัด ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง เพื่อมุ่งเป้าหมายให้ประชาชน กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา โดยการสร้างความมั่นคง 5 ด้านประกอบด้วย 1) ความมั่นคงด้านอาหาร 2) ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 3) ความมั่นคงด้านรายได้ 4) ความมั่นคงด้านสุขภาพ 5) ความมั่นคงด้านสังคม โดยการขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือหน่วยงาน ส่วนราชการภายในจังหวัดและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยขับเคลื่อนภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ผ่านมา 3 ระยะแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพชรบูรณ์สู่ความยั่งยืน และสามารถต่อยอดการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ พร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียมกันได้ จังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงระยะที่ 4 “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพชรบูรณ์สู่ความยั่งยืน” โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการจำนวน 54 หน่วยงาน 113 โครงการ เพื่อบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต บนพื้นฐานความพอเพียงในปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ


ซึ่งมีเป้าหมายเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ครัวเรือนเป้าหมาย Thai QM กลุ่มเปราะบาง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 240,249 ครัวเรือน 1,430 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับคือประชาชนเพชรบูรณ์มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความพอเพียงปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม หน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบูรณาการทำงานเพื่อประชาชนคนเพชรบูรณ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ดินแดนแห่งความสุข ของคนอยู่และผู้มาเยือน”ได้ตามเป้าประสงค์

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เหล่าไทเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

มีชุดการเดินแบบจำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดราชธานีแห่งอารยธรรม ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก เพชรบูรณ์สร้างสรรค์ มหัศจรรย์ผ้าไทย หลากหลายคุณค่า ภูมิปัญญาผ้าพื้นเมือง และ ชุดสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยในขณะนี้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเดินแบบมีเงื่อนไขการสมัครดังนี้
1. เดินเดี่ยว คนละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
2. เดินคู่ ๆ ละ ไม่ตำกว่า 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
3. เด็กคนละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
4. กลุ่ม/เซท (ไม่เกิน 5 คน) ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธาซึ่งรายได้จากการสมัครจะนำไปสมทบทุนให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสนับสนุนกิจกรรมร่วมเดินแบบผ้าไทยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอพร้อมกันนี้พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ฝากเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์รับผิดชอบในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป