14/04/2024

ปทุมธานี ผู้มีเกียรติปราบปลื้มร่วมงานแน่น พระธรรมรัตนาภรณ์มอบทุนการศึกษาในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกปีที่ 5

ปทุมธานี ผู้มีเกียรติปราบปลื้มร่วมงานแน่น พระธรรมรัตนาภรณ์มอบทุนการศึกษาในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกปีที่ 5

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่วัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการบริหารกลาง ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม องค์อุปถัมภ์ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งเป็นการดำเนินงานปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566


ภายในพิธีมอมบทุนมี ว่าที่ร้อยเอก สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี,คุณมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, คุณอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ , นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล , นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติร่วมมอบทุนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน โดยทุนการศึกษาได้รับความเมตตาจากพระธรรมรัตนาภรณ์ ชมรมพุทธศาสตร์สากล และมูลนิธิธรรมกาย เป็นผู้อุปถัมภ์รางวัล ทุนการศึกษา และงบประมาณดำเนินงานฯ โดยสถานศึกษาจะได้รับรางวัลแบ่งเป็นประเภทตามต้นสังกัด คือสถานศึกษาในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 15 แห่ง จะได้รับรางวัลประเภท “บวรสวยด้วยมือเรา” และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี รวมจำนวน 62 แห่ง จะได้รับรางวัลประเภท “ต้นแบบด้านศีลธรรม” แต่ละประเภทรางวัล จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ คือ ห้องเรียนต้นแบบ ชั้นเรียนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ ตลอดจน รางวัลดีเด่นระดับเงิน และระดับทอง สำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 จังหวัดปทุมธานี” ปีที่ 5 ทั้งสิ้นจำนวน 77 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ด้วยความรัก ความปรารถนาดี และเมตตาต่อลูกศิษย์มาโดยตลอด จนกระทั่งการประเมินผลในช่วงท้ายโครงการสิ้นสุดลงแล้วด้วยดี


พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการประสานความร่วมมือกันขององค์กรภาคีความร่วมมือตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, หมู่บ้านรักษาศีล 5, หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ร่วมกับเครือข่าย “บวร” ทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศคุณงามความดี ของคณะผู้บริหาร และครูอาจารย์ทุกๆ ท่าน จากทุกสถานศึกษาในที่นี้ ที่ได้ตระหนักและทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมให้แก่ลูกศิษย์ ใช้ความเสียสละ ความเพียรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกล่อมเกลาเยาวชนของชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงแค่โด่ดเด่นด้วยความรู้ทางวิชาการ แต่ยังส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นสง่างาม ด้วยคุณธรรมความดีในตัวควบคู่กันไปอีกด้วย


ว่าที่ร้อยเอก สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกฯในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนในโครงการฯ เป้าหมายของการศึกษาก็คือการกล่อมเกลาสร้างและเติมเต็ม ศักยภาพ ให้นัเรียนมีคุณภาพ มีปลายทางคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์ ให้เขาเติบโตไปเป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญาและมีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งเราต้องให้ทั้งวิชาความรู้ ส่งเสริมสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้น วัยรุ่นสมัยใหม่มักตั้งคำถาม ทำไมต้องไหว้ครู เพราะหากเขาใช้ Google สามารถตอบคำถาม และหาคำตอบที่เขาต้องการได้ แต่ในความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็น AI ในโลกนี้ ก็ไม่สามารถทำได้เหมือนครู เพราะครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะเราไม่ใช่ให้แค่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่เราให้ความรักความเข้าใจ ให้ลูกศิษย์รู้ถูกหรือผิด ให้เขามีดวงปัญญา เป็นการมอบอาวุธในการเลี้ยงชีวิตคือ วิชาการ และมอบกรอบในการดำเนินชีวิต คือคุณธรรม และศีลธรรมจรรยา อันเป็นรากแก้วสำคัญในภายภาคหน้า นักเรียนประสบความสำเร็จได้เจอครูดีก็มีความเจริญได้ไม่ยาก ขอชื่นชมองค์กรภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป