14/04/2024

จันทบุรี-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดจันทบุรี”ภายใต้การเสริมพลังทุกช่วงวัย ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

จันทบุรี-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดจันทบุรี”ภายใต้การเสริมพลังทุกช่วงวัย ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

วันนี้ ( 22 มี.ค.67 ) ที่ห้องแกรนด์บอลลูน 1 โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดจันทบุรี”ภายใต้การเสริมพลังทุกช่วงวัย ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

โดยนายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวจังหวัดจันทบุรี”ภายใต้การเสริมพลังทุกช่วงวัยร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ”เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการตระหนักถึงคุณค่าของสตรี ผู้สูงอายุ และครอบครัว ในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาในมิติต่างๆ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

ตลอดจนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสตรีและครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายสตรีกลุ่มสตรี / ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หรือ ศพอส. / ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือ ศพค. / อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อพม.จังหวัดจันทบุรี / สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดจันทบุรี /สภาเด็กและเยาวชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ภายในห้องประชุมยังจัด บูธนิทรรศการ การแสดงผลงานของเครือข่ายผู้สูงอายุ และเครือข่ายสตรี อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน ศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป