21/04/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2567

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2567 (ครั้งที่ 3/2567) โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดเตรียมข้อมูลการปฏิบัติงานในประเด็นสำคัญ ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากในช่วงนี้ รัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่าง ๆ มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจำนวนมาก เช่น ในวันเสาร์ที่จะถึง (30 มี.ค.67) นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ ก็จะลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงพื้นที่ อ.หนองเสือ ดูเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ กล้วยหอม เป็นต้น พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่ม 607 เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่ง อบจ.ปทุมธานีได้จัดหาวัคซีนจำนวน 200,000 โดส นำมาฉีดให้ประชาชน เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดด้วย เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีมีสถิติผู้ป่วยเป็นอันดับ 1 ในเขตสุขภาพที่ 4


ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ด.ช. กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ครูอริยา ขุนแก้ว ครูผู้ฝึกซ้อม และ ดร.กาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จากการได้รับรางวัล Winner Best in Age รุ่น 7-10ปี (ระดับโลก) ในงานประกวด “International youth art competition” เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๖๗ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2567 และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2567 ด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป