21/05/2024

ตาก – อำเภอแม่สอดจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2567

ตาก – อำเภอแม่สอดจัดการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2567
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมเป็นการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 8 ราย ระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการรับรองวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ผ่านมา เรื่องเพื่อทราบ ถึงการ แนะนำข้าราชการ น.ส.สิภัทภรณ์ ชูกรณ์ ผอ. สำนักงาน คปภ.จังหวัด รายงานสรุปการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่สอด เรื่องการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ โครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ระหว่างวัน ที่ 3-8 พ.ย.2567 เรื่องแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน พ.ค. เรื่องการขอโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การขออนุญาติใช้น้ำ เรื่องการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเงินและการบัญชี เรื่องการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน และเรื่องอื่นๆ ///////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป